Impact asupra viziunii culturii fizice.


Desigur, este o parte a trecutului deschisă mai mult decât oricare alta tratărilor entuziaste şi partizane, nu neapărat prost documentate. Din contra, s-ar putea spune că locurile memoriei sportive sunt mai numeroase decât oricare altele. Evenimentele deosebite se petrec la vedere, fără ca toată lumea să vadă aceleaşi lucruri. Bombardamentul mediatic" zilnic complică lucrurile în loc să le clarifice. Memoria individuală joacă un rol fundamental în formarea unor puncte de vedere şi opinii aparent inatacabile.

Pe scurt, influenua "diletanuilor", termenul generic şi de stul de peiorativ rezervat de profesionişti istoricilor amatori, este covârşitoare atunci când vine vorba despre trecutul sportului şi al educauiei fizice.

cum să antrenezi vederea pielii plasturi de vedere

Absenua culturi i fizice din temele abordate de profesionişti, motivată, paradoxal, tocmai de banalitatea, chiar vulgaritatea, unui fapt şi comportament zilnic, a creat un gol pe care l-au umplut tocmai aceşti "neprofesionişti". Materialul astfel adunat este enorm. În paranteză fie spus, compararea realizărilor "diletanui lor" cu demersurile pr ofesioniştilor invită la o reflecuie asupra impactului real al ştiinuei istorice în af ara spauiilor există o vedere 10. În articolul de fauă ne propunem să analizăm evoluuia şi trăs ăturile specifice ale istoriografiei româneşti în domeniul culturii fizice.

Termenul de comparauie firesc este disciplina sociologiei culturii fizice, dezvoltată în paralel cu preocupările de istorie. În cuprinsul acestui articol mă voi opri pe larg asupra celei mai influente istorii a culturii fizice, datorate lui Constantin Kiriues cu.

Faptul că aceasta a apărut în două variate diferite, în şipermite cercetarea impactului ideologic asupra scrierii istoriei în timpul regimului totalitar comunist.

Vom încerca să demonstrăm că, în ciuda apariuiei aproape simultane a acest or preocupări în spauiul occidental şi est-european, anii marchează şi momentul cezurii dintre cele două. Apariuia istoriei sociale şi a istoriei cultural e, precum şi a aşa-numitei n e w c u ltu r a l h is to r ya schimbat viziunea asupra istoriei culturii fizice.

Evoluuia divergentă a istoriografiei româneşti în comparauie cu lum ea apuseană a dus la metode de lucru şi la viziuni teoretice specifice.

Pentru creșterea vitaminelor imunității pentru adulți

Integrarea temelor şi metodelor istoriei sociale şi culturale de către istoriografia românească ar avea darul de a completa cercetările asupra epocilor modernă şi contemporană. XX,p. Impactul şcolii franceze a fost decisiv. De fapt, aceasta era preocupată de fauetele multiple ale timpului liber, un fenomen social p e atunci relativ nou.

3. Afc în integrarea socială a persoanelor cu dizabilități.

La r ândul lor, reprezentanui ai şcolii sociologice franceze aveau să recunoască integrarea târzie a temei "sport" printre preocupările acesteia.

Joffre Dumazedier a arătat că întâietatea şcolilor americană şi engleză s-a datorat confruntării timpurii cu nevoia de a explica procese asociate expansiunii industriale", Revenind la cazul particular românesc, trebuie să notăm că S o c io lo g ia s p o r tu lu i, scrisă de Georges Magnane, a fost tradusă în pentru uzul intern al Consiliului Nauional pentru Educauie Fizică şi Sport. În pr efauă, L.

Rapaport atrăgea atenuia asupra necesităuii unei lecturi critice, argument ul său fiind însă presupusa superioritate a concepuiei socialiste despre sport asupra celei capitaliste'. În general, tezele discutate de sociologii occidentali erau făcute cunoscute mediilor universitare prin antologii ce reuneau traduceri despre metoda sociologică generală şi contribuuii special dedicate timpului liber şi culturii fizice".

Tot în anulIacob Mihăilă, primul cercetător român care a obuinut titlul de doctor în educauie fizică, publica un articol amplu despr e preocupările de sociologie a sportului. El surprindea exact perioada de început a acestei discipline în Occident.

etiologie și patogeneză a vederii îmbunătățirea exercițiului de acuitate vizuală

Observauia principală a lui Iacob Mihăilă era c ă sociologia culturii fizice nu putea fi restrânsă la analiza impactului sportului profesionist în societate, ci trebuia întregită prin tratarea similară a impact asupra viziunii culturii fizice fizice", Iacob Mihăilă a încercat să fixeze direcuiile de cercetare pornind de la co nsiderentul că era necesară o adaptare la situauia societăuii româneşti conte mporane, supusă unui proces accelerat şi controlat de urbanizare.

După Iacob Mihăilă, atenuia cercetători lor sociologi sau specialişti în ştiinua spor tului ar fi trebuit să se îndrepte către toate aspectele culturii fizice, indiferent de vârsta practicanuilor.

Rezultatele acestor studiilor aveau scopul de a înlesni deciziile organelor de resort ale statului, organizatorul, coordonatorul şi beneficiarul culturii fizice". Efectul medicamentelor asupra vederii a m u r i, Bucureşti, Editura Politică, Rolul sociologiei spo rtului, considera Octavian eamuu, trebuia definit în relauie cu ştiinua sportului, dar şi cu ştiinua politică, cu etica şi pedagogia.

Pe linia deschisă de Iacob Mihăilă, sociologia trebuia să contribuie activ la elaborarea politicii de stat pentru sportul de masă, cu elul u impact asupra viziunii culturii fizice persoanei sociale moderne". Exerciuiul fizic era considerat deci o contribuuie la formarea individului ca actor social încadr at "orânduirii socialiste" şi trebuia studiat pornind de la această premisă.

ÎnFlorian Georgescu atribuia sociologiei culturii fizice sarcina de a trata "acest fenomen complex în contextul ansamblului social, ca element constitutiv şi totodată ca produs al acestui ansamblu'".

Diferenuele fundamentale constau în tratarea culturii fizice atât ca act individual, cât şi ca ansamblu de practici definite, organizate şi controlate de stat. Conform teoreticieni lor care se legitimau intelectual drept gânditori marxişti, fie ei din Est sau din Occident, exerciuiul fizic a apărut, în diverse forme de manifestare, în strânsă legătură cu munca, amândouă fiind conştient folosite pentru a servi coabitării indivizilor în societate".

semințe de lămâie pentru viziune ce să masezi pentru a îmbunătăți vederea

Direcuiile d iferite de dezvoltare au fost date de particularităuile fiecărei societăui în parte: în A nglia şi S. Comună era ideea afectării sportului de către spiritul corupt burghez, pierderea trăsăturilor ludice, estetice, educauionale Ponomariov a sistematizat aceste concepuii, arătând că funcuiile sociale ale culturi i fizice şi sportului în orânduirea socialistă erau determinate de acest tip de societate, aşezate în slujba perfecuionării individului în cadrul economiei planifica te, iniuierea în normele morale şi în viaua în colectiv, socializarea în parametrii s tabiliui de şi în folosul statu 1ui.

Recherches Intemationales fi la Lumiere du Marxisme", nr. Recherches Intemationales fi la Lumiere du Marxisme", şi urm. Recherches Internationales fi la Lumiere du Marxisme", şi unn.

  • Probleme de vedere diabet
  • Absovent, 2 Capitolul I Sportul în general şi educaţia fizică în special, trebuiesc înţelese ca un fenomen social, şi explicate în contextele lor istorice, politice, economice dar şi culturale.
  • Hipermetropie cât
  • Influenta Deciziilor Politice Asupra Educatiei Fizice Si Sportului - internshipul.ro

Ponomariov, F u n c ţ iile s o c ia le a le c u ltu r ii fiz ic e ş i s p o r tu lu i, Bucureşti, Sport- Turism,p. Orânduirea socialistă reda culturii fizice valoarea sa primară, prin subordonarea fau ă de nevoile "omului creator" 1 4.

Inversând termenii folosiui de Georgescu, se poate însă afi rma că, la rândul ei, orânduirea socialistă subordona propriilor el u uri cultura fizică, folosind-o pentru a spori forua de muncă în economia dirijată şi ca modal itate de control a timpului liber.

Dupădirecuiile de cercetare ale sociologiei sportul ui s-au transformat " sub impactul liberalizării societăuii. ÎnGheorghe C ârstea propunea concentrarea cercetărilor pe trei direcuii distincte, în f uncuie de scopul final al exerciuiu lui fizic: sociologia sportului de performanuă, a educauiei fizice şi a culturii fizice de masă. O abordare a sociologiei sportului bazată pe teorii fundamentale necunoscute sau citate indirect înainte de Norbert Elias, Marcel Mauss, Thorstein Veblen, Impact asupra viziunii culturii fizice Bourdieu a propus Adrian Hatos, care a integrat în preocupările sale teme actuale, cum sunt relaui ile de gen în sport, dopajul, comportamentele spectatorilor, impactul televiziunii sau influenua pozitivă şi negativă a grupurilor de interes economice şi politice asupra vieuii sportive'".

Tipul de regim politic a influenuat decisiv paradigma istoriografică. Înainte de a discuta caracteristicile teoretice ale istoriografiei culturii fizice "relativ recente", voi prezenta impact asupra viziunii culturii fizice scurt situauia acesteia la sfârşitul anilor Este greu de stabilit în ce măsură primele demersuri "istorice" asupra sportului modem din România au influenuat structura contribuuiilor u lterioare. ÎnAlexandru Orescu combina impact asupra viziunii culturii fizice, date biografice şi relatările întrecerilor la care asistase pentru a schiua transformarea cic1ismului, din ne cesitate şi ocupauie în timpul 14 Florian Georgescu, E d u c a ţ ia fizică ş i s p o r tu l- fe n o m e n s o c ia l, şi urm.

Neagu Boerescu şi George Costescu, pionieri ai mişcării sportive, au scris în acelaşi stil. Cel dintâi a scris articole, destul de asemănătoare între ele, publicate în diverse reviste.

Textele lui Neagu Boerescu se doreau istorice, teoretice şi propagandistice în acelaşi timp. El combina rememorări ale propriilor experienue cu definiuii ale sportului şi ana lize ale stadiu lui dezvoltării de moment, iar rolul regelui Carol al II-lea era laitmotivul său George Costescu a fost însărcinat în de Uniunea Federau iilor de Sport din România să scrie istoria oficială a mişcării sportive româneşti Prezentată în cadrul festivităui lor organizate cu prilejul aniversării a 25 de ani de la instituuionalizarea mişcării sportive din Vechiul Regat, lucrarea lui George Costescu reprezenta prima încercare coerentă de a scrie istoria exhaustivă a unui fenomen aflat în acel moment în plin avânt.

La rândul său, George Costescu a combinat informauii verificate prin trimiteri la document e pe atunci accesibile cu amintiri proprii şi a inserat liste de rezultate tehnice şi campioni ai diverselor întreceri desfăşurate între şi Majoritatea personajelor principale ale lucrării dacă ne este îngăduit să le numim aşa erau în viauă la moment ul scrierii volumului.

Imunitatea este capabilă să suprime

Experienua personală a jucat un rol fundamental. Simptom atică este relatarea lui Virgil Ioan, preşedinte al Federauiei Române de Atletism, c are, Îndeplângea imposibilitatea impact asupra viziunii culturii fizice a găsi În scriptele organizauiei pe care o conducea suficiente date pentru o istorie exhaustivă a disciplinei'".

Dupătransformarea radicală a vieuii sportive a deven it unul dintre punctele forte ale propagandei comuniste. Acest fapt era pus în directă legătură, conform obiceiurilor epocii, cu instaurarea unui nou tip de regim politic. Investiuiile în infrastructură, marile manifestări cu car acter obligatoriu, rezultatele importante pe plan internauional" au fost considerate prin cipalele realizări ale politicii sportive aflată sub controlul direct al statului.

Sărbătorirea a 25 de ani de la actul de la 23 august şi a 20 de ani de la instaurarea republicii a fost marcată şi prin apariuia unor volume ce insistau asupra impactului benefic al regimului socialist în viaua s portivă, prin comparauii de ordin cantitativ, accentuând mai ales faptul indiscutabil al creşterii extraordinare a victoriilor în întrecerile regionale, continentale, mondiale şi olimpice, consecinue ale unei mai bune organizări inteme'". Deloc pe nedrept, printre realizări era înscris sportul feminin, aproape absent în perioada interbelică şi de la bun început considerat printre priorităuile politicii sportive socia liste.

Această politică s-a dezvoltat, cel puuin în perioada sa de început, pe baza conce puiei potrivit căreia sportul de masă era subordonat efortului de creştere prin orice nou test ocular a productivităuii muncii'". Istoriile sportului românesc apărute în ultimii de ani pot fi încadrate genului evenimenuial". Majoritatea au fost excelent docum entate, dar blocate în consemnarea evoluuiilor statistice şi a rezultatelor din c ompetiuiile interne şi internauionale.

Deşi majoritatea covârşitoare a autorilo r cita contribuuia lui Constantin Kiriuescu dindin punctul de vedere al scriiturii s-a p rodus o contopire cu stilul jurnalistic.

Valoarea și rolul culturii fizice pentru oameni. Nu întâmplător, în ultimii ani, s-a vorbit din ce în ce mai mult de cultura fizică nu numai ca un fenomen social independent, ci și ca o calitate a personalității stabilă. Cu toate acestea, fenomenul culturii fizice a unei persoane nu a fost studiat pe deplin, deși problemele culturii spiritului și corpului au fost ridicate în epoca civilizațiilor antice. Cultura fizică ca fenomen al culturii generale este unică. Ea este podul natural care vă permite să conectați socialul și biologicul în dezvoltarea umană.

De asemenea, dacă în perioada interbelică Neagu Boerescu şi George Costescu preferau să vorbească despre istoria sportului românesc ca despre o istorie a mişcării sportive din Vechiul Regat, după instaurarea regimului comunist s-a trecut la studierea unitară a teritoriului României. Majoritatea lucrărilor de istorie a culturii fizice apărute în ultimele decenii ridică o problemă serioasă de definire a nouiunilor "sport""educauie fizică" şi "cultură fizică".

Valoarea și rolul culturii fizice pentru oameni. Rezumat: Rolul educației fizice în viața umană

Încercarea de a urmări exerciuiul fizic c a un act uman conştient, începând din preistorie şi terminând cu epoca contemporană, a dus la interpretări foruate, justificate doar prin însuşirea fără atitudine cr itică a unor directive motivate ideologic. Încercarea de a lega impact asupra viziunii culturii fizice impact asupra viziunii culturii fizice Burebista de manifestările.

Daciadei" este doar situauia cea mai bine cunoscută. Constantin Kiriuescu însuşi s-a înscris în acest cadru: ediuia din aducea în discuuie, cu rezervel e de rigoare exprimate de autor însuşi, preistoria şi antichitatea dacă şi daco-romană", în timp ce ediuia din insista doar asupra creauiei literare populare ca surs ă pentru cercetarea exerciuiilor fizice Recent, Stella Astigmatism hipermetrop acuitate vizuală a demonstrat folosirea improprie a termenului "sport" pentru perioada antică şi a adus clarificări importante diferenuelor esenuiale dintre jocul cu accente atât laice cât şi religioa se din antichitate şi sportul secularizat din lumea modernă.

Marele merit al acestui instrument de lucru real, la care a contribuit o echipă masivă de cercetători, rămâne cantitatea imensă de material sistematizat, faptul că poate servi ca bază sigură de plecare în cercetarea unor teme rar abordate, precum legislauia în domeniul educauiei fizice şi sportului, implicit a istoriei institu ionale, u istoria presei sau a medicinei sportive, nu în ultimul rând a realizărilor impact asupra viziunii culturii fizice ale cercetători impact asupra viziunii culturii fizice români în domeniul ştiinuei sportului.

Situauia istoriogr afiei româneşti a sportului îşi găseşte o corespondenuă în descrierea făcută de Christi na Koulouri celei din Grecia, unde multiplele înuelesuri ale fenomenului sporti v au fost pentru multă vreme mai degrabă constatate decât cercetate".

Învățături practice din Biblie pentru timpul actual de criză

Realizările interesante nu au lipsit în ultimele decenii. Marin Mihalache a editat un album despre tema sport în creauia artistică român ească, mărturisind şi 33 neîncrederea cu care a fost privită iniuiativa sa.

Iosif Micu a realizat o documentată istorie a sportului prin pete negre cu vedere emisiunilor filatelice". Lui Virgil Ludu i se datorează o teză de licenuă excelent documentată as upra temei sport în literatura română, acoperind perioada de la sfârşitul secolului al XIX-lea până în anii Din păcate însă, autorul s-a limitat a identifica autori reprezentati vi pentru o temă aparent minoră, în realitate importantă pentru studiul impactului social al culturii fizice, şi nu a căutat să o lege de o privire de ansamblu asupra 27 Vezi Nicolae Postolache, is to r ia s p o r tu lu i r o m â n e s c Î n d a telaşi, Junimea, Totuşi, anumite observauii şi concluzii reuin atenuia.

Au apărut de asemenea şi câteva antologii de literatură sportivă, cuprinzând pagini alese din autori români şi străini", iar în volumul pe care l-a dedicat istoriei, tehnicii şi rezultatelor artei pugilatului, Victor Bănciulescu a inclus un capitol intitulat. Boxul printre muze: cinema, teatru, literatură'r".

Istoriografia românească a culturii fizice s-a dezvoltat în paralel cu mişcarea sportivă propriu-zisă. Ca şi în cazul sociologiei, pentru perioada anilor Ediuia princeps, apărută înreprezenta rodul cursului de istorie a educauiei fizi ce inut u la Institutul Superior de Educauie Fizică I.

Propunerea a venit din partea rectorului Francisc 1. În memoriile sale, Constantin Kiriuescu afirma că Francisc Rainer, cu care era coleg de generauie, a fost impresionat impact asupra viziunii culturii fizice buna primire de care s-a bucurat cunoscuta, dar nu lipsita de controverse istorie a primului război mondial. Bucureşti, Sport-Turism, A n to lo g ie37 Vezi Victor Bănciulescu, B o x.

Probleme de socializare a personalității în activități sportive. Cultura fizică ca fiind unul dintre factorii de socializare de identitate Sistemul sportiv modern ca factor de socializare de personalitate APCIAURI lyled, Kakha Kharitonashvili administrația publică georgiană. Adnotarea: Natura sportului schimbă brusc simțul socio-cultural al formării personalității, în funcție de "modelul comportamentului" unei persoane, la "sensul succesului", care prin care alege în anumite relații sociale și de a juca situații apropiate Imagini comportamentale reale. Sportul din punct de vedere moral și etic în dezvoltarea unei persoane, introduce valorile umaniste, dezvoltă în mod cuprinzător o persoană și formează un anumit stil de viață. Socializarea este un factor important în masterarea anumitor abilități sociale și fizice.

M ic ă e n c ic lo p e d ieBucureşti, Sport-Turism,p. Posibilitatea de a trata cu uşurinuă două domenii fundamental diferite l-ar fi propulsat pe Kiriuescu la catedra LS. La momentul numirii, legăturile lui Constantin Kiriuescu cu educauia fizică fus eseră aproape în totalitate legate de calitatea sa de înalt funcuionar al Ministerului I nstrucuiunii.

Părerea sa despre sport era mai degrabă proastă, pe considerentul că acesta nu înseamnă decât o întreprindere comercială străină de idealul didactic al culturii fizice. Este concluzia ce se desprinde clar din lucrările de istorie şi teorie a educauiei fizice pe care Kiriuescu le-a publicat numai după intrarea în învăuăm ântul superior'".

El şi-a început lucrarea prin a afirma că expunerea cronologică a materialului istoric în cercetarea educauiei fizice, întoarcerea la jocurile popu lauiilor primitive pentru a urca apoi spre Evul Mediu şi epoca modernă, serveşte studiului "asupra continuităuii civilizauiei, asupra mersului progresiv al culturii? Trebuie spus însă că integrarea moştenirii antichităuii nu era o idee origina lă a lui Constantin Kiriuescu, şi nici impact asupra viziunii culturii fizice una particulară gânditorilor dieta pentru vedere arxişti de care se apropia astfel.

Referirea la atitudinea anticilor greci fauă de cor p şi exerciuiu, în contrast cu un "ev mediu întunecat", încătuşat de creştinism, era o modalitate obişnuită de a legitima cultura fizică drept morală, benefică individului şi nauiunii'". Totuşi, Constantin Kiriuescu nu a fost străin, prin cursurile şi scr ierile sale, de generalizarea ideii de "renaştere" a valorilor fizice antice în perioada modernă în rândul 44 studenuilor la Educauie Fizică.

Înîntr-o broşură prin care răspundea la acuzaui a de a f i cooperat cu regimul legionar, Kiriuescu mărturisea vechi simpatii soc ial-democrate, asupra cărora avea să revină mai pe larg în memoriile sale'". Este greu de stabilit doar pe baza acestor afirmauii cât de influenuat a fost Kiriuescu de gândirea teoretică de 40 Vezi Constantin Kiriuescu, O v ia ţ ăo lu m eo epocă. M e m o r ii, Bucureşti, Sport-Turism,p. Vezi C. Kiriuescu, A c tiv ita te ş i lu c r ă r i 1 a p r ilieBucureşti, Tiparul "Cartea Românească",p.

Vezi Aurelia Cristofor, I s to r ia g im n a s tic e i, 43 laşi,p.

  • Dacă o persoană are hipermetropie
  • Funcțiile culturii fizice adaptive.
  • Activitate cognitivă afectată cu deficiență de vedere
  • Cultura fizică și sportul ca factori de influență asupra imunității

Totuşi, cursul pe care l-a predat la LS. Începând cu populauiunile primitive până în epoca contemporană, exerciuiile fizice au fost prac ticate de toate popoarele sub diferite forme, de cele mai multe ori surprinzător de bogate şi variate? Textul original a suferit transformări atente la noile cerinue politice. Autorul a introdus citate din Kar l Marx, Friedrich Engels şi Vladimir Ilici Lenin şi a folosit concepte precum "comună primitivă", "sclavagism", "orânduire feudală", "capitalistă", "socialistă".